Thứ Bảy, 20 tháng 8, 2016

Xa Bầy(Nhớ anh "Một Cánh Thép" vừa xa bầy)

Vàng rơi soi ánh tà dương
Thấy chăng một góc buồn vương đọng sầu
Thánh thoát chuông vọng mái lầu
Giật mình vổ cánh chim câu xa bầy

Kim Oanh
(Cảm xúc từ ảnh của Biện Công Danh,)