Thứ Tư, 24 tháng 8, 2016

Thơ Tranh: Chợ Quê
Thơ: Ngọc Hải
Thơ Tranh: Kim Oanh