Thứ Sáu, 21 tháng 4, 2017

Chiều Thu - Đêm Giông


Xướng: Chiều Thu

Chiều thu cây đứng bơ vơ
Chợt nghe mây khóc bên bờ quạnh hiu
Người đi để mất tình yêu
Người về tìm lại bóng chiều lối xưa
Điệu buồn gió nhẹ đong đưa
Cành thu trút lá người chưa thấy về...

Biện Công Danh
Chiều Auckland
18/4/2017
***
Họa: Đêm Giông


Trời xa chim lạc chơ vơ
Tìm phương ẩn náo bến bờ hắt hiu
Từ biệt tổ ấm thương yêu
Còn đâu mẹ mớm như chiều xa xưa
Thời gian vun vút thoi đưa
Bão giông dồ dập ngày chưa hẹn về…

Kim Oanh
Đêm Melbourne
19/4/2017