Thứ Tư, 12 tháng 4, 2017

Hy Lễ Tình Yêu - Sáng Tác Thế Thông - Ca Đoàn Thánh Linh

(Thánh Đường Holy Name, Giáo Xứ Reservoir - Hình ảnh&Trình Bày: Uyên Nhi, Xuân Báu)


Sáng Tác: Thế Thông
Ca Đoàn: Thánh Linh