Thứ Sáu, 14 tháng 4, 2017

Kỷ Niệm Tuần Thánh Thứ Sáu - Tưởng Niệm Chúa Chịu Chết - Gia Nghiã Đài Loan

Cha Peter Dương Bá Hoạt ngày xưa học tại Đại Chủng Viện Vĩnh Long - Sau khi địng cư ở Sydney Úc Châu, Cha được sang phục vụ cho cộng đoàn Giáo Phận Gia Nghĩa - Đài Loan.


Hình Ảnh: Lm. Peter Dương Bá Hoạt
( Giáo Phận Gia Nghiã Đài Loan)