Thứ Ba, 25 tháng 4, 2017

Thơ Tranh: Cẩm Sắt - Lý Thương Ẩn


Cổ Thi: Lý Thương Ẩn
Dịch Thơ: Phạm Khắc Trí
Thơ Tranh: Kim Oanh