Thứ Bảy, 24 tháng 6, 2017

Chia TayBài Xướng:
Chia Tay !
“Yết hậu”

Sắc phượng bên đường đã đỏ hoe
Chia tay lưu bút lệ hoen nhòe
Tiếng ve nức nở buồn ly biệt
Hè …

Như Thị
***
Bài Họa:
Giã Biệt
“Yết hậu”

Chia tay buổi ấy mắt người hoe
Tan nát tim tôi lệ ướt nhoè
Lưu bút trao nhau.. lời giã biệt
Hè…

Kim Oanh