Thứ Hai, 5 tháng 6, 2017

Thơ Tranh: Về Thăm


Thơ: Thanh Hòa
Thơ Tranh: Kim Oanh