Thứ Ba, 20 tháng 6, 2017

Thơ Tranh: Đò Ngang


Thơ: Văn Trương
Thơ Tranh: Kim Oanh