Thứ Sáu, 9 tháng 6, 2017

Thơ Tranh: Tu Dưỡng


Thơ: Trần Lệ Khánh
Thơ Tranh: Kim Oanh