Thứ Hai, 12 tháng 6, 2017

Thơ Tranh: Ngồi Thiền


Thơ: Huy Phương
Thơ Tranh; Kim Oanh