Thứ Bảy, 10 tháng 6, 2017

Thơ Tranh: Hòa Bình
Thơ:Lộc Bắc
Thơ Tranh: Kim Oanh