Thứ Ba, 13 tháng 6, 2017

Thơ Tranh: Khóc Bạn Đời


Thơ: Lão Mã Sơn/ Trần Gò Công
Thơ Tranh: Kim Oanh