Thứ Năm, 15 tháng 6, 2017

Thơ Tranh: Nỗi Buồn Giống NhauThơ: Tịnh
Thơ Tranh: Kim Oanh