Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2013

Thơ Tranh: Gửi Mùa Thu Xa


Thơ: Nam Chi
Thơ Tranh: Kim Oanh