Thứ Tư, 30 tháng 10, 2013

Thơ Tranh: Không Ngày Hiền Mẫu
Thơ: Lê Kim Hiệp
Thơ Tranh: Kim Oanh