Thứ Năm, 3 tháng 10, 2013

Thơ Tranh: Biển Chào
Đề Thơ: Nam Chi
Kỷ niệm San Diego 2012