Thứ Tư, 16 tháng 10, 2013

Nhớ Phương Đoài

     (Từ Hai Đầu Nỗi Nhớ của Kim Quang)

Anh ở nơi đâu hồn gửi đây
Thu đến thu đi lá thở dài
Nắng mưa trăn trở tình non nước
Quê mẹ điêu tàn anh có hay


Em ở nơi đây hồn lắc lay
Đêm mơ đối nguyệt nhớ phương đoài
Tìm trong giấc mộng tơ với tưởng
Men ngấm môi mềm …chợt tỉnh say…!


Kim Oanh