Thứ Hai, 7 tháng 10, 2013

Thơ Tranh; Lá Úa Tình Xanh
Thơ: Trúc Lâm
Thơ Tranh: Kim Oanh