Thứ Tư, 26 tháng 2, 2014

Hồi NhỏMột đêm nào đó,
nhớ lúc ra trường,
về nơi tỉnh nhỏ.
Cô học trò mơ
căn nhà cuối đường,
làm toán dễ thương.

Giờ làm thơ hay,
không như hồi đó,
mái đầu nghiêng nhỏ
Nhìn chẳng dám hôn,
lên làn tóc xõa,
như hồi còn nhỏ.

Huỳnh Hữu Trí