Thứ Tư, 5 tháng 2, 2014

Thơ Tranh: Sợi Nắng


Thơ: Mặc Thái Thủy
Thơ Tranh: Kim Oanh