Thứ Hai, 10 tháng 2, 2014

Thơ Tranh: Dõi Mắt Xa Xăm

Mến tặng Người trong tranh

Ảnh chụp: Trương Văn Phú
Thơ & Trình Bày: Kim Oanh