Thứ Năm, 17 tháng 12, 2015

Cõi Nhớ....


Cõi thăm thẳm nỗi sầu cô quạnh
Nơi phương nào người chạnh lòng thương
Cõi mưa sa tình vương ghé ở
Nhờ gió mây chuyên chở Hương yêu
Cõi xuân sang trông ngóng mỗi chiều
Nhựt Nguyệt luyến lưu nhiều cõi nhớ


 Kim Oanh