Thứ Ba, 29 tháng 12, 2015

Thánh Hóa Con….
Đèn Giáng Sinh ngọn xanh ngọn đỏ
Có ngọn nào soi rõ lòng con
Dòng máu yêu tim ấm vẫn còn
Dưới chân Mẹ mỏi mòn khẩn thiết
Thánh hóa con thương sinh hận diệt
Dâng lời ca tha thiết cầu kinh
Xin ân Mẹ đoái tình chấp nhận
Một con chiên van khấn chân thành 

Kim Oanh