Thứ Hai, 28 tháng 12, 2015

Tuyết Đầu Mùa


Xuân Hạ Thu qua Đông về chạm ngõ
Ghế lạnh trơ buồn vò võ đợi chờ ai
Nắng sầu theo trốn biệt chốn phương đoài
Thông chết lặng u hoài căm căm rét.

Kim Oanh
* Hình chụp của Vĩnh Trinh