Thứ Sáu, 7 tháng 3, 2014

Nguyên Chương Tâm Khúc Thở Dài


Thơ cảm tác: Kim Phượng
Thơ Tranh: Kim OanhSáng Tác: Nguyên Chương
Tiếng Hát: Thùy Dương
Thực Hiện: Thang Nguyen