Thứ Tư, 12 tháng 3, 2014

Khúc Hát Sai Mùa - Khúc Hát Sai Mùa 2Gửi ai khúc hát sai mùa
Nương theo lá gió thu khua cửa thiền
Gỏ chuông quấy động điềm nhiên
Vàng phai sắc tía trượt triền dốc mê
Phù sinh một cõi đi về
Giấc mơ lòng rụng trăng thề hư vô
…..
Thả tâm hồn vô thinh lá đổ
Ngơ ngác đời bể khổ mù bơi...
Chuông ngân thanh thoát nhẹ rơi...
Cửa thiền mở rộng luân hồi.... nhân sinh.

Kim Oanh
***
Khúc Hát Sai Mùa 2

    ( Từ Khúc Hát Sai Mùa của Kim Oanh)

Anh yêu khúc hát sai mùa
Dù cho lá gió thu khua cửa thiền
Dù chuông khuấy động điềm nhiên
Dù cho trọn kiếp trượt triền dốc mê
Phù sinh ư? Cõi đi về...
Giấc mơ nào rụng trăng thề hư vô?

Ai thả hồn vô thinh lá đổ?

Ai ngác ngơ bể khổ mà bơi?
Tiếng chuông thanh thoát nhẹ rơi
Cửa thiền có mở cứu đời nhân sinh?

Mặc Thái Thủy
Gilbert, Arizona- May 25, 2011