Thứ Năm, 6 tháng 3, 2014

Mấy Độ Thu Sang?
Mấy độ mùa đi trút lá mơ
Xuôi ngược tầm thu lắng đọng chờ
Từ chia tay ấy tình thôi lỡ
Hồn lẫn quanh hoài … dỡ dang nhau


Phiến lá úa nhầu soi khát khao
Khô khốc môi in dấu nghẹn ngào
Lửa không bừng nóng tim thu cạn
Nguyệt tàn thu hỡi có về ngang?

Lót gối mơ thu! Đời úa tàn
Vội vã buông mình niú thời gian
Nếu đổi tiết thu! Thu lay chuyển?
Lá quyện hương tình! Tình thu sang?

Kim Oanh
16/9/2012