Thứ Sáu, 28 tháng 8, 2015

Nhớ Mẹ - Lời Đỗ Trọng Huề - Nhạc Lê Minh Đảo


Cảm Tác Thơ: Kim Phượng
Thơ Tranh: Kim Oanh