Thứ Bảy, 29 tháng 8, 2015

Thơ Tranh: Lạc Dòng


Thơ: Lê Kim Hiệp
Thơ Tranh: Kim Oanh