Thứ Sáu, 14 tháng 8, 2015

Thơ Tranh: Ngăn Tim

 Kim Oanh kính tặng anh Song Quang Sinh Nhật 13/8/2015, chúc vui khoẻ!


Thơ: Song Quang
Thơ Tranh: Kim Oanh