Thứ Sáu, 14 tháng 8, 2015

Thơ Tranh: Rượu Mừng (Sinh Nhật Song Quang)


Thơ: Kim Phượng
Thơ Tranh: Kim Oanh