Thứ Hai, 31 tháng 8, 2015

Thơ Tranh: Mắt Em Trong


Thơ: Lê Kim Thành
Thơ Tranh: Kim Oanh