Thứ Ba, 1 tháng 9, 2015

Mong ManhMong Manh


Dầu chân trên cát trắng
Lớp lớp bụi trần ai
Sương mong manh ngoài nắng
Đời như áng mây bay

Mailoc
*** 
Mong Manh

Hồn mong manh mây trắng
Trôi dạt đến tuyền đài
Xin nương theo vạt nắng
Êm lắng cõi Thiên Thai

Kim Oanh

***
Mong Manh

Ái tình là thế tợ phù vân
Tan tụ mong chi nhẩm tính lần
Phú quý cơ hàn như bọt nước
Mong manh không có lụy cõi trần

Kim Phượng