Thứ Hai, 14 tháng 9, 2015

Dạo Phố Mùa Xuân - Melbourne

Mùa Xuân dạo phố Preston(*)
Honda lã lướt lâng lâng gió chiều
Tâm hồn phơi phới cánh diều
Ngỡ đường Văn Thánh dấu yêu thuở nào!(**)
(KimOanh)

Kim Oanh
Mùa Xuân Melbourne Sept-2015
* Preston thuộc phía Bắc Melbourne - Australia
** Đường Văn Thánh xưa ở Vĩnh Long.