Thứ Hai, 28 tháng 9, 2015

"Tâm Tình Hiến Dâng-A Gift Of Love/Don de Amor" by Oanh Sông Lam (Vietna...


Bài hát được chuẩn bị để đón Đức Thánh Cha trong chuyến Ngài
viếng thăm Hoa Kỳ,  cảm thấy tự hào và hãnh diện vì bài hát có cả
lời tiếng Việt.


Text: Vietnamese by Oanh Sông Lam; English tr. by Rufino Zaragoza, OFM;
Spanish tr. by Pedro Rubalcava. Text and music © 1972, 2011, Nguyễn Văn Oanh.
Published by OCP, 5536 NE Hassalo, Portland, OR 97213. All rights reserved.

Choir: OCP Session Singers with Choir Members from Our Lady of La Vang Parish, Portland, OR
Soloist: Lê Quốc Tuấn
Pianist: Rick Modlin
Producer and Studio Conductor: James Denman
Engineer: Mike Moore
Executive Producer: Kevin Walsh

Cover: The Chapel in Hatsal Youth Ministry Institute, Seoul, Korea.
Photo by Tâm Bùi Nguyên. Used with permission.