Thứ Năm, 17 tháng 9, 2015

Bóng Trăng Tan!


Bóng đến bóng vui bóng rộn ràng
Nắng vàng soi mộng ánh xuân sang
Thì thầm gió khẽ ru tình nhớ
Lối nhỏ hoàng hôn bóng song hành
Bóng đơn bóng lạnh bóng sang ngang
Trăng khóc trăng rơi bóng trăng tàn
Đường đời nghiệt ngã chia đôi hướng
Đêm sầu ly biệt bóng tình lang!

Kim Oanh
* Cảm tác từ hình phụ bản của Biện Công Danh