Thứ Ba, 29 tháng 9, 2015

Đối Bóng Trăng Tan

( Cảm xúc từ Tranh Bóng Trăng Tan của Kim Oanh)

Thơ: Song Quang
Thơ Tranh: Kim Oanh