Thứ Sáu, 18 tháng 9, 2015

Thơ Tranh: Cảm Tạ Em Tui


Thơ: Cao Linh Tử
Thơ Tranh: Kim Oanh