Thứ Bảy, 26 tháng 9, 2015

Hát TiễnCám ơn em hát tiễn ta
Cánh tay chào/ vẫy/ mựợt mà dáng thơ
Bụi trần hóa kiếp như mơ
Vời nghe âm điệu đôi bờ lãng du
Kiếp ta xóa hết tội tù
Trả đời cái bóng phù du không về

Phạm Tương Như
Jul /20/12