Thứ Hai, 28 tháng 9, 2015

Lời Nguyện Âm Thầm…


Cuộc sống đầy phong ba bão táp
Vẫn còn bàn tay ấp áp dắt diù
Đời nhẫn tâm chém búa rìu
Vẫn còn tồn tại thương yêu từ Chúa
Ngài nâng qua cơn nắng lửa
Xoa vết lòng lót tổ dựa bình tâm
Lời khấn xin rất âm thầm
Tha thứ lỗi dù ngấm ngầm suy nghĩ
Hướng thiện ngay rèn hão ý
Bên cạnh Ngài là thành lũy náu nương
Hạnh phúc ban khắp muôn phương
Sáng soi ngọn nến yêu thương nhân ái

Kim Oanh