Thứ Sáu, 7 tháng 8, 2015

Vấy Mực Vô Tình - Vết Mực Tỏ Tình - Lời Tình Mực Tím - Hương Chiều Diễn Ngâm


1/ Thơ Kim Oanh


2/ Thơ Song Quang 


3/Thơ Kim Phượng


Thơ: Kim Oanh, Song Quang, Kim Phượng
Diễn Ngâm: Hương Chiều