Thứ Ba, 16 tháng 9, 2014

Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - Nhà Thờ Chánh Toà Melbourne 2013

 Thanh Bình, Kim Oanh

Liên Ca Đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Hình ảnh: Thanh Bình