Thứ Hai, 22 tháng 9, 2014

Thơ Tranh: Nhớ


Thơ: Hhai
Thơ Tranh: Kim Oanh