Thứ Bảy, 20 tháng 9, 2014

Thơ Tranh: Sầu Thu


Thơ: Quang Tuấn
Thơ Tranh: Kim Oanh