Thứ Ba, 30 tháng 9, 2014

Thơ Tranh: Bóng Chiều Tà

Thơ: Hồ Nguyễn
Thơ Tranh: Kim Oanh