Thứ Hai, 29 tháng 2, 2016

Giao Thừa Em Và Rượu


Thơ: Phạm Hồng Ân
Thơ Tranh: Kim Oanh