Thứ Hai, 1 tháng 2, 2016

Táo Ông Ý Kiến - Loạn Nhà Táo


Thơ: Quên Đi & Thái Huy
Thơ Tranh: Kim Oanh