Thứ Hai, 23 tháng 12, 2013

Thơ Tranh: Noel


Thơ: Hoàng Dũng
Thơ Tranh: Kim Oanh