Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2013

Thơ Tranh Độc Vận: Nhà

1/ Quê Nhà - Nam Chi


2/ Nhà - Hoàng Dũng


3/ Vận Nhà - Kim Oanh


Thơ Tranh: Kim Oanh